Menu

ochrana osobních údajů

Hlavním kritériem při nabídce služeb a poskytování produktů je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme být vůči zákazníkům maximálně korektní a veškeré zpracování osobních údajů provádíme transparentně. Z tohoto důvodu Vám naše společnost renerga solutions s.r.o., IČ: 26236311 se sídlem Mičurinova 1752/9, Znojmo 669 02, jako správce osobních údajů tímto dokumentem poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s tímto zpracováváním.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Jedná se o základní identifikační a kontaktní osobní údaje, které jste vyplnili při zaslání poptávky na našich webových stránkách. Tyto zahrnují jméno, příjmení, titul, e-mail, telefon.

Účel zpracování

Vaše osobní údaje jsou používány pro plnění Vaší poptávky nebo objednávky, včetně přijetí objednávky, uzavření smlouvy s naší společností, dodání zboží, vyrozumívání Vás o tomto dodání, fakturaci a uhrazení ceny zboží či služeb. Poté jsou údaje uchovávány pro účely vzniku případných právních nároků a pro potřeby archivace.

Oprávnění ke zpracování

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné s Vámi uzavřít a splnit smlouvu. Zpracování tak provádíme na základě právního důvodu plnění smlouvy, poté na základě oprávněného zájmu naší společnosti pro účely případného zajištění či vymáhání právních nároků, a z důvodu plnění právních povinností pro účely archivace.

Doba uložení

Po dobu realizace smlouvy uzavřené s Vámi, tj. do zániku posledních z práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a dále pro potřeby případného vzniku právních nároků a archivace po dobu 10 let od realizace, vždy však min. po dobu do skončení veškerých řízení o právních nárocích.

Kategorie příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Vaše osobní údaje v rámci tohoto zpracování neposkytujeme třetím osobám. V případě nedodržení smlouvy ze strany zákazníka či vzniku jiného právního sporu údaje předáváme za účelem vymáhání plnění či hájení našich právních nároků našemu právnímu zástupci.

Komu údaje zpřístupňujeme?

S osobními údaji neobchodujeme. K Vašim údajům tak nemá přístup žádná osoba s výjimkou našich k tomu pověřených zaměstnanců a zpracovatelů, kteří je zpracovávají pouze na náš pokyn. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost zajišťovat jejich utajení a dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Pokud nevyslovíte souhlas, Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaším právem je právo přístupu ke svým osobním údajům, tj. na informaci o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, právo na námitku proti tomuto zpracování, právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů a na jejich doplnění, právo žádat výmaz osobních údajů popř. omezení zpracování. V případě, že nesouhlasíte s námi prováděným zpracováním, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Pokud budete mít dotazy ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na info@renerga.cz nebo písemně na renerga solutions s.r.o., Mičurinova 1752/9, Znojmo 669 02.