Kotlíková dotace

Vyměňte svůj starů kotel za nový a získejte až 20 000,-Kč zpět!

Více informací zde

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné vynaložením vnější práce. Pro účely vytápění a ohřevu teplé vody je to z chladnějšího místa na teplejší. Energie, kterou čerpadlo spotřebuje na tento přesun tepla je v poměru k energii, která je takto čerpána/přesouvána, pouze malou částí. Poměr mezi takto získaným topným výkonem a k pohonu kompresoru čerpadla dodaným elektrickým příkonem, se označuje jako topný faktor - (zkratkou COP). Tento topný faktor je závislý jak na typu čerpadla a dalších parametrech, platí samozřejmě, že čím je větší tím větší úspor při vytápění docílíme.

1. Tepelné čerpadlo
2. Primární strana
3. Akumulační nádoba

4. Nepřímotopný bojler teplé vody
5. Tlaková expanzní nádoba
6. Otopná soustava


Čerpadla rozdělujeme na 3 základní typy:

 

Teplo ze VZDUCHU
(vzduch - voda)

Vzduch představuje nejlevnější a nejdostupnější neomezený zdroj přírodního tepla. Tepelná čerpadla jsou díky našim mnohaletým zkušenostem a použití nejmodernějších technologií schopna využívat energii ze vzduchu až do −25 °C. Za svou oblibu vděčí nejenom vynikajícím výkonovým parametrům i při velmi nízkých venkovních teplotách, ale také nenáročné instalaci a efektivnímu celoročnímu provozu.

Teplo ze ZEMĚ
(země - voda)

Tepelná čerpadla označovaná jako země‑voda využívají geotermální energii, tedy teplo naakumulované v zemi. Toto teplo se získává buď pomocí kolektoru uloženém v hlubinném vrtu nebo pomocí horizontálního kolektoru uloženém pod zemským povrchem. V uzavřeném okruhu cirkuluje nemrznoucí směs, která je ohřívána nízkopotenciálním geotermálním teplem. Ohřátá nemrznoucí směs se zavádí do tepelného čerpadla, které přivedené teplo využije a vrací ochlazenou nemrznoucí směs zpět do okruhu zemního kolektoru.

Teplo z VODY
(voda - voda)

Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo se může za určitých podmínek velmi výhodně využívat tepelnými čerpadly, označovanými jako „voda‑voda“. Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny přímo do tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vrácena do druhé, vsakovací studny. Ta musí být dostatečně
vzdálená a pokud možno umístěná tak, aby proudění podzemních vod směřovalo od vsakovací studny ke studni čerpací. Průtokem mezi oběma studněmi se voda v zemi opět ohřeje.

Klimatizace

Klimatizace jsou tedy určeny k ochlazování nebo ohřívání vzduchu v místnosti. Vyjma mobilních klimatizací se vždy skládají z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou propojeny potrubím pro odvod a přívod chladu. Jednotky jsou také propojeny ovladacím kabelem a kabelem pro elektrické napájení.

 

Kompaktní klimatizace

Jedná se o zařízení kde jsou kondenzační a výparníková část umístěny dohromady v jednom zařízení. Patří sem například okenní klimatizace a mobilní klimatizace. Dělená klimatizace Tyto jednotky mají kondenzační a výparníkovou část oddělenou. Propojeny jsou měděným potrubím s cirkulujícím chladivem. Patří sem split, multisplit.

 

Split klimatizace

Klimatizace typu split jsou dělené klimatizace, které mají kondenzační jednotku umístěnou ve venkovním prostředí a výparníkovou jednotku v klimatizovaném prostoru. Vnitřní jednotky systému split jsou v nástěnném, parapetním, podstropním, kazetovém, kanálovém a sloupovém provedení. Nástěnné jednotky se uplatní v rodinném domě, v bytě, kanceláři, hotelových pokojích apod.

 

Multisplit

Multisplit používá více vnitřních jednotek. Systém umožňuje na jednu venkovní jednotku napojit více vnitřních jednotek, přičemž je lze samostatně ovládat.